நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயில் திருவிழாக் காட்சிகள்

யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயில் வருடாந்த திருவிழா

பத்தாம் நாள் – மஞ்சத் திருவிழா

 

யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயில் வருடாந்த திருவிழா

ஒன்பதாம் நாள்

 

யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயில் வருடாந்த திருவிழா

எட்டாம் நாள்

யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயில் வருடாந்த திருவிழா

ஏழாம் நாள்

யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயில் வருடாந்த திருவிழா

ஆறாம் நாள்

 

யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயில் வருடாந்த திருவிழா

ஐந்தாம் நாள்

 

யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயில் வருடாந்த திருவிழா

நான்காம் நாள்

யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயில் வருடாந்த திருவிழா

மூன்றாம் நாள்

 

யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயில் வருடாந்த திருவிழா இரண்டாம் நாள்

யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயில் வருடாந்த திருவிழா கொடியேற்றம்

படங்கள்: செ.நிருஜன் (முகநூல்)

You might also like