பெண்களுக்கான காலணி வகைகள்

பெண்களுக்கான காலணி வகைகளில் தற்போது நவீன வடிவில் சந்தைக்கு வந்துள்ளன. இவை ஆயிரத்து 300 ரூபாவில் இருந்து விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.

You might also like