கூட்டாட்சிக் கோட்பாடுகளுக்கு உள்பட்ட அதியுச்ச அதிகாரப் பகிர்வையே கூட்டமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளும்

தமிழரசுக் கட்சிக் கூட்டத்தில் சம்பந்தன் ஆணித்தரம்