கல்லுண்டாய் பிரதேசத்தில் மழைநீரைத் தேக்கிவைக்கத் திட்டம்

நவாலி – கல்­லுண்­டாய் கடற்­க­ரை­யோ­ரப் பிர­தே­சத்­தில் விவ­சாய நிலங்­கள் உவ­ராகி வரு­கின்­றன.

குடி­நீர்க் கிண­று­க­ளும் உவர்த்­தன்மை அடை­கின்­றன. இத­னைத் தடுப்­ப­தற்கு மழை­நீர் தேக்­கி­வைக்­கப்­ப­ட­வுள்­ளது.

சுமார் 60 ஏக்­கர் பரப்­ப­ள­வி­லான காணி­யில் இந்­தத் திட்­டம் முன்­னெ­டுக் கப்­ப­ட­வுள்­ளது. தற்­போது நீர்ப்­பா­ச­னத் திணைக்­க­ளத்­தி­னால் மண்­அணை கட்­டும் வேலை­கள் ஆரம்­பிக்­கப்­பட்­டுள்­ளன.

இது­தொ­டர்­பில் தெரி­விக்­கப்­பட்­டவை வரு­மாறு:

வலி.வடக்­குப் பிர­தே­சத்­தில் தெல்­லிப்­ப­ழை­யி­லி­ருந்து வலி.தெற்கு,வலி.தென்­மேற்கு ஆகிய பிர­தே­சங்­களூ­டாக சுமார் 15கி.மீ .நீள­மான வழுக்­கை­யாறு கல்­லுண்­டாய் பாலம் வரை சென்­ற­டை­கின்­றது.

இந்த வாய்க்­கால் மூல­மா­க­வ­ரும் மழை வௌ்ளத்­தைத் தேக்கி வைப்­ப­தற்கு நட­வ­டிக்கை எடுக்­கப்­ப­ட­வில்லை.

இந்­த­நீர் கல்­லுண்­டாய் பாலம்­ஊ­டாக கட­லைச் சென்­ற­டை­கின்­றது. கல்­லுண்­டாய்ப் பிர­தே­சத்தை அண்­டி­யுள்ள நவா­லிப் பகு­தி­யி­லுள்ள நெற்­கா­ணி­கள் நாளுக்கு நாள் உவர்­நி­ல­மா­க­மா­றி­வ­ரு­கின்­றன.

நெற்­செய்­கை­யும் நிறுத்­தப்­பட்­டுள்­ள­து் இதே­போல் இந்தப் பி­ர­தே­சத்­தி­லுள்ள கிண­று­க­ளும் உவர் நீரா­க­மா­றி­ வ­ரு­கின்­றன.

இப்­பி­ர­தேச த்தில் வாழும் நுாற்­றுக்­க­ணக்­கான குடும்­பத்­த­ வர்­கள் குடி­நீ­ரைத் தேடித் தூர­ இ­டங்­க­ளுக்கு அலைய வேண்­டிய நிலைக்­குத் தள்­ளப்­பட்­டுள்­ளார்­கள்.

இந் நிலை­யில் விவ­சாய சம்­மே­ள­னங்­க­ளின் கோரிக்­கை­யைத் தொடர்ந்து மழை­க­ாலங்­க­ளில் வீணா­கக்­க­ட­லுக்குச்­வெல்­லும் மழை­நீரை த் தடுத்து வைப்­ப­தற்­கான முயற்­சி­யில் நீர்ப்­பா­ச­னத்­தி­ணைக் க­ளம் ஈடு­பட்­டுள்­ளது.

கல்­லுண்­டாய் ,காத்­துக்­கட்டி, நவாலி ஊரி­யோடை மயா­னத்தை அண்­டிய பகு­தி­யில் 90 ஏக்­கர் நிலப்­ப­ரப்­பில் மழை­நீர்­தேக்­கி­வைக்­கப்­ப­ட­வுள் ளது.

இதற்கு வச­தி­யாக மழைக்­கா­லத்தை கருத்­திற் கொண்டு முத ற்கட்­ட­மாக மண் அணை கட்­டும் வேலை­ஆ­ரம்­பிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

மழை­நீ­ரைத் தேக்கி வைப்­ப­த­னால் இப்­ப­கு­தி­யில் உவர்­நி­ல­மாக மாறி­வ­ரும் 300 ஏக்­கர்­கா­ணி­யை­யும் பாது­காக்க முடி­யும் என்­று குறிப்­பி­டப்­பட் டுள்­ளது.

You might also like