பெண்களுக்கான புதிய பாதணி வகைகள்

பெண்களுக்கான புதியவகை பாதணி வகைகளில் தற்போது நவீன வடிவில் சந்தைக்கு வந்துள்ளன. இவை ஆயிரத்து 900 ரூபாவில் இருந்து விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.

You might also like