பெண்களுக்கான சாறி புறோச்கள்

பெண்களுக்கான சாறி புறோச்களில் தற்போது நவீன வடிவில் சந்தைக்கு வந்துள்ளன. இவற்றை பஞ்சாபிகளிலும் அணிந்து கொள்ளலாம். இவை 950 ரூபாவில் இருந்து விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.

You might also like