இலங்கை வல்­ல­ரசு நாடா?

பாது­காப்பு அமைச்சு நிதி ஒதுக்­கீட்­டைப் பார்த்து
கூட்­ட­மைப்பு எம்.பி. நாடா­ளு­மன்­றில் கேள்வி