மூன்று மணிநேரம் வரை உருகாத ஜஸ்கீரிம்

ஜப்பான் நாட்டின், கனசவா பல்கலைக்கழகத்தின்
ஆராய்ச்சியாளர்கள்,அறைவெப்பநிலைக்கேற்ப,
மூன்று மணிநேரம்  வரை உருகாது,  அதன்
உருவத்தினைபராமரிக்கும்  ஐஸ்கீரிமை
கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

பரிசோதனையில் ட உலர்த்தும் கருவி மூலம்
சூடான‌ காற்றினை  வீசச் செய்த‌ போதும்,ஐந்து நிமிடம்
சுடுகாற்று பட்டும் கூட ஐஸ்கீரிம் உருமாற‌வில்லையாம்.

இது  எவ்வாறு சாத்தியமாகும்  என ஆராய்ந்ததில்
ஐஸ்கீரிமிற்கு சேர்க்கப்பட்ட‌   பாலிபினால் என்ற   திரவம் தான்
காரணம்  என விஞ்ஞானிகள்
விளக்கமளித்துள்ளனர்.

செம்புற்றுப் பழங்களிலிருந்து (Strawberries)
பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பாலிபினோல் திரவத்துடன்  குளிர்களி
தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

பாலிபினோல் திரமானது,நீர் மற்றும் எண்ணெயை
பிரிக்க முடியாத படி ஒட்டிக்கொள்ளும்  தன்மையினை
கொண்டுள்ளத   என கனசவா  பல்கலைக்கழகத்தில்
பேராசிரியரான டோமிஹீசா குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்தவகை  குளிர்களியானது   சொக்லேட், வென்னிலா,
ஸ்ட்ராபெர்ரி  எனப் பல்வேறு சுவைமணங்களில் (flavour)
கிடைக்கின்றமை  குறிப்பிடத்தக்கது.

பாலிபினோல்திரமானது,  நீர்  மற்றும்  எண்ணெயை
பிரிக்க முடியாதபடி  ஒட்டிக்கொள்ளும்தன்மையினை
கொண்டுள்ளத   என கனசவா பல்கலைக்கழகத்தில்
பேராசிரியரானடோமிஹீசா குறிப்பிட்டுள்ளார்.

You might also like