புதிய அரசமைப்புக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிப்போர் வடக்கு மற்றும் தெற்கின் கடுங்கோட்பாட்டாளர்களே!

நாட்­டில் முன்­னைய கால­கட்­டம் போலன்றி, இன்று அரசியல் ரீதி யில் புதிய நிலைப்­பா­டொன்று உரு­வா­கி­யுள்­ளது. இன்று நாட்­டின் முக்­கிய அர­சி­யல் கட்­சி­கள் இரண்டு, தம்­மு­டையே ஒன்­றி­ணைந்து நாட்டை நிர்­வ­கித்து வரு­கின்­றன. நாட்­டின் தமிழ் மக்­க­ளைப் பிர­தி­நி­தித்­து­ வப்­ப­டுத்­தும் கட்­சி­க­ளும் இந்த அர­ச­மைப்பு மாற்­றத்தை விரும்­பு ­கின்­றன. ஜே.வி.பி போன்ற கட்­சி­க­ளும் இந்த விட­யம் தொடர்­பாக சாத­க­மான விதத்­தி­லேயே அணு­கு­க।ின்­றன. இத்­த­கைய பின்­னணி கார­ண­மா­கவே, நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் ஏக­ம­ன­தா­கத் தீர்­மா­னம் நிறை­வேற்­றப்­பட முடிந்­தது.

அது அர­ச­மைப்பு உரு­வாக்­கச் சபை­யொன்றை நிறு­வு­வ­ தற்­கான ஒன்­றல்ல. உண்­மை­யில் உரு­வாக்­கப்­பட்­டி­ருப்­பது அர­ச­மைப்­புச்­ச­பையே. இது சகல நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­களை உள்­ள­டக்­கிய சபை­யா­கும். அது நாடா­ளு­மன்ற வளா­கத்­தில் மட்­டுமே கூடிக் க­லை­யும். அதற்கு அர­ச­மைப்பை உரு­வாக்­கும் அதி­கா­ரம் கிடை­யாது. அர­ச­மைப்­புத் தொடர்­பான பிரே­ர­ணை­ யொன்றை மட்­டுமே அத­னால் உரு­வாக்க இய­லும்.
இது அர­ச­மைப்பு விரோத நட­வ­டிக்­கை­யென நாடா­ளு­மன்ற உறுப்பினர் விஜே­தாச ராஜ­பக்ச தெரி­வித்­த­தாக அறிய வந்­துள்­ளது. அவர் முன்னர் நீதி அமைச்­ச­ரா­கப் பணி­பு­ரிந்­த­வர் என்­ப­து­டன் அவ­ரொரு அரச தலை­வர் சட்­டத்­த­ர­ணி­யு­மா­வார்.  நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் அத்­த­கைய பிரே­ர­ணைய முன்­வைத்­த­வர்­க­ளில் விஜே­தாச ராஜ­பக்­ச­வும் ஒரு­வ­ரா­வார்.

கடந்த 2016 ஆம் ஆண்­டில் குறித்த அர­ச­மைப்­புச் சபை தொடர்­பான நிபு­ணர்­களை நிய­மித்­தமை, அதற்­கான உறுப்­பி­னர்­களை நிய­மித் தமை, என்ற சகல செயற்­பா­டு­க­ளை­யும் முன்­னின்று ஆற்றி முடித்­த­வர் இந்த விஜே­தாச ராஜ­பக்­சவே. உப குழுக்­க­ளது தலை­மைப்­ப­த­வி­கள் வெவ்­வேறு கட்­சி­க­ளுக்கு பிரித்து வழங்­கப்­பட்­டுள்­ளன. அரச நிதிச் செயற்­பா­டு­கள் தொடர்­பான தலை­மைப் பத­வியை வகிப்­ப­வர் நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர் பந்­துல குண­வர்த்­தனா ஆவார்.

ஆறு விடயங்கள்  தொடர்பாக முடிவு மேற்கொள்ளப்பட்டது

நட­வ­டிக்­கைக்­குழு ஆறு விட­யங்­கள் தொடர்­பில் முடி­வு­களை மேற்­கொண்­டது. ஒரு அர­சின் இயற்­கைத்­தன்மை, நிறை­வேற்று அதி­கா­ரத்­தின் இயற்­கைத்­தன்மை, அதி­கா­ரங்­க­ளைப் பகிர்ந்­த­ளிப்­பது தொடர்­பான இயற்­கைத்­தன்மை, தேர்­தல் நடை­முறை, மதங்­க­ளது பிரிவு மற்­றும் இடம் போன்ற விட­யம் என்­ப­வையே அந்த ஆறு விட­யங்­க­ளு­மா­கும். இவை தொடர்­பான கலந்­து­ரை­யா­டல்­க­ளின்­போது பல விட­யங்­க­ளில் இணக்­கம் எட்­டப்­பட்­டது. ஆனால் பல கட்­சி­கள் தத்­த­மது கருத்­துக்­களை வௌிப்­ப­டுத்த முயன்­றன. அதற்­கான வாய்ப்­புக் கிட்­டி­ ய­தா­லேயே அவை அவ்­வி­தம் முயற்­சித்­தன. இன்று அமை­தி­யான வழி­யில் எவ்­வித அழுத்­தங்­க­ளை­யும் மேற்­கொள்­ளாது இணக்­கப்­பாட்டை எட்­டு­வ­தற்கு வாய்ப்­புக் கிட்­டி­யுள்­ளது.

அதிகாரப் பகிர்வு தொடர்பான ஆலோசனைகளில் பெரும்பாலானவை முதலமைச்சர்களினதே

இரண்டு விடயங்­கள் குறித்து நான் இந்த வேளை­யில் குறிப்­பிட்­டாக வேண்­டும். அவற்­றில் முத­லா­வது, அதி­கா­ரப் பகிர்வு தொடர்­பான விட­ய­மா­கும். அதி­கா­ரப்­ப­கிர்வு தொடர்­பான ஆலோ­ச­னை­க­ளில் பெரும்­பா­லா­னவை தென்­ப­குதியின் ஏழு மாகாண சபை­க­ளது முத­ல­மைச்­சர்­களால் முன்­வைக்­கப் பட்ட கருத்­துக்­களை உள்­ள­டக்­கித் தயா­ரிக்­கப்­பட்­டுள்­ளன. அந்த ஏழு­பே­ருமே சுதந்­தி­ ரக்­கட்­சி­ யைச் சேர்ந்­த­வர்­க­ளா­வார்.
இந்த நாட்­டில் அதி­கா­ரப்­ப­கிர்வு நட­வ­டிக்­கை­கள் ஆரம்­பிக்­கப்­பட்டு இது­வரை 30 ஆண்­டு­கள் காலம் கழிந்­துள்­ளது.

இந்த 30 ஆண்­டு­கள் கால அனு­ப­வங்­க­ளை­யும் கருத்­தில் எடுத்தே, இந்­த­ந­ட­வ­டிக்கை முன்­னெ­ டுக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. நாட்­டின் தேசி­யப்­பி­ரச்­சி­னைக்­கான தீர்­வாக மட்­டும் அவர்­கள் இத­னைக் கரு­திக் க­ருத்­துக்­களை முன்­வைத்­தி­ருக்­க­வில்லை. தத்­த­மது நிர்­வா­கத்­தின் கீழ் வரும் மாகாண சபை­களை எவ்­வாறு பயன்­ப­டுத்­திக் கொள்­வது என்­பது குறித்தே அவர்­கள் கவ­னம் செலுத்­தி­யுள்­ள­னர்.

சகல அர­சுக­ளும் ஏற்­க­னவே வழங்­கப்­பட்ட அதி­கா­ரங்­களை மீளப் பெற்­றுக் கொள்­வ­தற்கே ஆர்­வம் காட்­டிச்­செ­யற்­பட்­டுள்­ளன. அவ்­வி­தம் அதி­கா­ரங்­களை மீளப் பெற வேண்­டு­மா­னால் அர­மைப்­பில் மாற்­றம் மேற்­கொண்­டாக வேண்­டும். ஆனால் எமக்கு அத்­த­கைய அனு­ப­வம் எது­வும் வாய்த்­தி­ருக்­க­வில்லை. தேசிய போக்­கு­வ­ரத்து ஆணைக்­கு­ழுச்­சட்­டம் என சட்­ட­மொன்று இருப்­பது குறித்து நாம் அறிந்­துள்­ளோம். மாகா­ண­ச­பை­கள் மற்­றும் உள்­ளூ­ராட்சி மன்­றங்­கள் தத்­த­மது பகு­தி­க­ளின் பஸ்­சே­வை­களை நடத்த இய­லு­மென அர­ச­மைப்பு விதி­கள் தெரி­விக்­கின்­றன. அது அர­ச­மைப்­புக்­கான 13 ஆவது திருத்­தத்­தில் உள்­ள­டக்­கப்­பட்­டுள்ளதொரு விட­யம். ஆனால் தேசிய போக்­கு­வ­ரத்து ஆணைக்­கு­ழுச்­சட்­டத்­தில் அத்­த­கைய எற்­பாடு எது­வும் குறிப்­பி­டப்­பட்­டி­ருக்­க­வில்லை.

பிரச்சினைகளுக்கு  முதலமைச்சர்களும்  முகம் கொடுக்க நேர்கிறது

தேசிய கொள்­கைத் தி்ட்டமொன்றை வகுப்­ப­தற்கு அர­ச­மைப்பு உரு­வாக்­கற் சபை அதி­கா­ரம் கொண்­டுள்­ளது. அதற்­க­மை­யவே மாகாண சபை­க­ளது செயற்­பா­டு­கள் முன்­னெ­டுக்­கப்­ப­ட­வேண்­டு­மெ­னச் சட்­டம் உள்­ளது. ஆனால் தேசிய கொள்­கைத்­திட்­டம் என்ற ரீதி­யில் மாகாண முத­ல­மைச்­சர்­க­ளை­யும் மீறி மேற்­சென்று அதி­கா­ரி­கள் அத்­த­கைய அறி­வு­றுத்­தல்­களை அனு­ம­திக்­கும் நிலைப்­பாடு நில­வு­வது அனு­பவ ரீதி­யாக இடம்­பெ­று­மொன்று, இத்­த­கைய பிரச்­சி­னை­க­ளுக்கு முத­ல­மைச்­சர்­க­ளும் முகம் கொடுக்க நேர்­கி­றது. அதா­வது அவர்­க­ளுக்­கான அதி­கா­ரங்­கள் உரிய வகை­யில் வரை­ய­றுத்து வழங்­கப்­பட வேண்­டு­மென்ற கருத்து அவர்­கள் மத்­தி­யில் நிலவி வரு­கின்­றது.

தேசிய கொள்­கைத்­திட்­ட­மொன்றை வகுப்­பது குறித்து எவ­ருக்­கும் ஆட்­சே­பனை இருக்க இய­லாது. தங்­க­ளது கருத்­துக்­க­ளை­யும் உள்­வாங்கி அத்­த­கைய திட்­டங்­களை வகுக்­கு­மாறே அவர்­கள் தெரி­வித்­துள்­ள­னர். நாடா­ளு­மன்­றத்­தால் சட்­டங்­களை உரு­வாக்க இய­லும். அவற்றை மாகாண சபை­கள் விரும்­ப­வில்­லை யா­யி­னும், அதற்­கான மூன்­றில் இரு மடங்கு ஆத­ரவு இருக்­கு­மா­னால் மட்­டுமே நாடா­ளு­மன்­றத்­தால் அவற்றைச் சட்­ட­மாக நிறை­வேற்­றிட இய­லும். அத்­த­கைய சட்­டங்­கள் மூலம் உரு­வாக்­கும் அதி­கா­ரங்­களை மீண்­டும் திரும்­பப் பெற்­றுக்­கொள்ள வேண்­டாம்; அவற்றை நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­து­மாறே மாகாண முத­ல­மைச்­சர்­கள் கோரு­கின்­ற­னர்.

ஆளுநரை நியமிக்கவென அரச சேவை ஆணைக்குழு அமைக்க யோசனை முன்வைப்பு

இ்ன்றைய கால­கட்­டத்­தில் ஆளு­நர் பதவி தொடர்­பாக பல­த­ரப்­பட்ட விமர்­ச­னங்­கள் முன்­வைக்­கப்­பட்டு வரு­கின்­றன. அர­ச­மைப்­புக்­கான 13 ஆவது திருத்­தத்­தின் கீழ் தற்­போது கூட ஆளு­நர் பதவ।ி ஒரு அதி­கா­ரம் குறைந்த பத­வி­யா­கும். இத­னா­லேயே அதி­கா­ரத்­தில் மாற்­றம் செய்­வ­தா­கக் குறிப்­பி­டப்­ப­டு­கி­றது. மாகாண அரச சேவை ஆணைக்­கு­ழு­வின் தீர்ப்­புக்­களை மேன்­மு­றை­யீட்­டின் மூலம் மாற்­றம் செய்­யும் அதி­கா­ரம் ஆளு­ந­ருக்கு இருந்து வந்­தது. அந்த அதி­கா­ரத்தை கட்­டுப்­பா­டற்­ற­தாக்­கும் யோச­னையே முன் வைக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.
அர­ச­மைப்­புச் சபை­யின் பரிந்­து­ரைக்­க­மைய, ஆளு­ந­ரொ­ரு­வரை நிய­ம­னம் செய்­யும் அர­ச­சேவை ஆணைக்­கு­ழு­வொன்றை உரு­வாக்­கும்­யோ­ச­னை­யொன்று என­வும் இதனை அடை­யா­ளப்­ப­டுத்த முடி­யும். இதனை எவ­ரா­வது 13 பிளஸ் எனக் கூறு­வா­ரா­னால் அதில் பிளஸ் இருப்­ப­தா­கக் கொள்­ள­மு­டி­யும். ஆயி­னும் அது பரந்­து­பட்ட பெரி­ய­தொரு ‘பிளஸ்’ ஆக­மாட்­டாது.

ஆனால் அர­ச­மைப்­பின் 13 ஆவது திருத்­தத்­தில் தலை­தூக்­கும் சிக்­கல்­க­ளைத் தீர்த்­துக் கொள்­வ­தற்­கான யோச­னையே இதன் மூலம் முன் வைக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. நிறை­வேற்று அரச தலை­வர் நடை­முறை முற்று முழு­தாக ஒழிக்­கப்­ப­ட­வேண்­டு­மென்றே யோச­னைக்கு நான் ஆத­ர­வான நபர். அது நாடா­ளு­மன்­றத்­துக்­குப் பொறுப்­புக் கூறத்­தக்கதொன்­றாக அமைய வேண்­டும். அது தொடர்­பாக மூன்று யோச­னை­கள் உள்­ளன. அரச தலை­வர் பதவி எந்த விதத்­தில் நிரப்பப்படவேண்­டும் என்­பது அவற்­றில் முத­லா­வ­தா­னது. அதா­வது தேர்­த­லின் பின்­னர் அதி ஆத­ரவு பெற்­றுள்­ள­வர் யார் என்­பது தொடர்­பா­னது. மற்­றை­யது, கட்சி மூல­மாக தேர்­த­லுக்கு முன்­ப­தா­கவே ஒரு­வ­ரது பெயரை நிர்­ண­யித்­த­லா­கும். மூன்­றா­வது நடை­முறை நாடா­ளு­மன்­றத்­துக்கு தேர்ந்­தெ­டுக்­கப்­ப­டும் உறுப்­பி­னர்­கள் மூலம் பிர­தம அமைச்­சரை நேர­டி­யா­கத் தெரி­வு­செய்­த­லா­கும்.
இத்­த­கைய யோச­னை­கள் முன்­வைக்­கப் பட்­ட­தன் கார­ண­மா­கவே நிறை­வேற்று அரச அதி­பர் நடை­முறை குறித்­துச் சிலர் விமர்­சித்து வரு­கின்­ற­னர்.

நிறை­வேற்று அரச அதி­பர் பத­வி­யென ஒரு பதவி உல­கத்­தில் வேறெங்­கு­தா­னும் இல்லை. 1947 ஆம் ஆண்­டின் மற்­றும் 1972 ஆம் ஆண்­டின் அர­ச­மைப்­புக்­கள் நடை­மு­றை­யில் இருந்தபோதோ இது­பற்றி எவ­ரா­வது கருத்து வௌியிட்­ட­னரா? இந்­தப் புதிய அர­ச­மைப்­பின் மூலம் தலை­தூக்­கும் மற்­றொரு விட­யம் தான், தனிப்­பட்ட நபர்­க­ளது நல­னைக்­க­ணக்­கில் எடுத்து இந்த அர­ச­மைப்பு உரு­வாக்­கப்­ப­டு­கி­றது என்­ப­தா­கும். சிலர் இதன் மூலம் ரணில் விக்­கி­ர­ம­சிங்­க­வுக்கு மேல­திக அதி­கா­ரங்­களை வழங்க முயல்­வ­தாக விமர்­சிக்­கின்­ற­னர். ஆனால் தற்­போ­தைய அரச தலை­வ­ரது பத­விக்­கா­லத்­துள் அவ­ருக்­கு­ரிய அதி­கா­ரங்­க­ளில் – இடை­யில் புதிய அர­ச­மைப்பு நிறை­வேற்­றப்­பட் டா­லும் கூட, – 2020 ஆம் ஆண்­டு­வரை எந்­த­வித மாற்­ற­மும் மேற்­கொள்­ளப்­பட மாட்­டாது என்­ப­தா­கும்.

அர­ச­மைப்பு, என்­பது மேற்­கு­றிப்­பிட்ட அம்­சங்­கள் கொண்­டது என்­பது மட்­டு­மல்­லாது மேலும் பல அம்­சங்­கள் அதில் அடங்­கி­யுள்­ளன. குடி­சார் மற்­றும் அர­சி­யல் உரி­மை­கள் மட்­டுப்­பத்­தப்­ப­டாது, சமூக உரி­மை­கள் தொடர்­பான விட­யங்­களே அவை. இன்­றைய உலக நடப்­பில் காணப்­ப­டும் முக்­கிய அம்­சங்­களே அவை.

பெண்­கள் உரி­மை­கள், சிறு­வர்­க­ளுக் கான உரி­மை­கள், நாட்­டின் குடி­மக்­க ­ளுக்­கான உரி­மை­கள், சுற்­றுச் சுழல் பாது­காப்­பு।த் தொடர்­பான உரி­மை­கள் என்­ப­ன­வும் அத।ில் அடங்­கி­யுள்­ளன. எமக்­குத் தேவை­யான பரி­பூ­ர­ண­மான அர­ச­மைப்­பொன்றை எம்­மால் உரு­வாக்க இய­லாது போக­லாம். ஆனால் இன்று எம்­மால் செய்­யக்­கூ­டி­யதை நாம் செய்தே ஆக வேண்­டும். இன்று அர­ச­ த­ரப்­பில் போன்றே, எதிர்த்­த­ரப்­பி­னர் மத்­தி­யி­லும் புதிய அர­ச­மைப்­புக்­கான ஆத­ர­வுண்டு. தென்­ப­குதி மற்­றும் வட­ப­கு­தி­யைச் சேர்ந்த கடுங்­கோட்­பா­ளர்­கள் தரப்புக்களே புதிய அர­ச­மைப்­புக்கு எதிர்ப்­புத் தெரி­வித்து வரு­கின்­றன. எம்­மால் பு­திய அர­ச­மைப்பை உரு­வாக்க இய­லாது போகு­மா­னால், மேற்­கு­றித்த கடுங்­கோட்­பாட்டுத்­த­ரப்­பி­னரே பல­ம­டை­வர்.

You might also like