கடைத்­தெரு பிள்­ளை­யார் ஆலயத் தேர்த்திருவிழா!!

யாழ்ப்­பாண நக­ரி்ல் கே.கே.எஸ் வீதி­யி­லுள்ள கடைத்­தெரு பிள்­ளை­யார் ஆல­யத்­தின் வரு­டாந்த தேர்த்­தி­ரு­விழா கடந்த புதன்­கி­ழமை இடம்­பெற்­றது.

You might also like