அதிக இணையத் தளங்கள்- தமிழுக்கு இரண்டாம் இடம்!!

உலக அளவில் அதிக இணையதளங்கள் கொண்ட மொழிகள் பட்டியலில் தமிழ் மொழிக்கு இரண்டாவது இடம் கிடைத்துள்ளது.

ஆங்கில மொழிக்கு அடுத்தபடியாக தமிழ் மொழியில் அதிக இணையதளங்கள் உள்ளன என்று ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

You might also like