யாழ்ப்பாணத் தமிழ்ச்சங்கப் பொதுச் சபைக் கூட்டம்!!

யாழ்ப்பாணத் தமிழ்ச்சங்கத்தின் பொதுச்சபைக் கூட்டம் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நல்லை ஆதீனக் கலாமண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

You might also like