கரவெட்டிப் பிரதேச சபை த.தே.கூட்டமைப்பு வசம்!!

தவிசாளராகவும், உபதவிசாளராகவும்  கூட்டமைப்பு சார்ப்பில் போட்டியிட்டவர்கள் தெரிவு