காணா­மற்­போ­னோ­ருக்கு அரசே முழுப் பொறுப்பு

 

 

காணா­மற்போ­னோ­ருக்கு என்ன நடந்­தது என்ற உண்­மை­யைக் கண்­ட­றிந்து கூற­வேண்­டி­யது அர­சின் கட­மை­யும் பொறுப்­பு­மா­கும். அதி­லி­ருந்து வில­கிச் செல்ல முடி­யாது எனக் காணா­மற்­போ­னோர் தொடர்­பாக விசா­ரணை நடத்­திய அரச தலை­வர் ஆணைக்­கு­ழு­வின் தலை­வர் மக்ஸ்­வெல் பர­ண­கம தெரி­வித்­தார்.
காணா­மற்­போ­னோ­ரின் உற­வி­னர்­கள் தொடர்ந்து போராட்­டங்­களை முன்­னெ­டுத்து வரும் நிலை­யில் அது­ தொடர்­பில் வின­வி­ய­போதே அவர் மேற்­கண்­ட­வாறு கூறி­னார்.

அவர் மேலும் தெரி­வித்­த­தா­வது:
காணா­மற்­போ­னோ­ரின் உற­வி­னர்­க­ளைப் பொறுத்­த­வரை தமது அன்­புக்­கு­ரி­ய­வர்­க­ளுக்கு என்ன நடந்­தது என்­ப­தைத் தெரிந்து கொள்­ளும் உரிமை உள்­ளது.

அந்த உரி­மையை யாரும் மறுக்க முடி­யாது. காணா­மற்­போ­னோ­ருக்கு என்ன நடந்­தது என்ற உண்­மை­யைக் கண்­ட­றிந்து கூற­வேண்­டி­யது அர­சின் கட­மை­யும் பொறுப்­பு­மா­கும்.

காணா­மற்­போ­னோ­ரைக் கண்­ட­றி­வ­தற்­காக ஒரு பொறி­மு­றையை உரு­வாக்கி அத­னூ­டாக உண்­மை­யைக் கண்­ட­றி­ய­வேண்­டி­யது அர­சின் கடமை. அத­னைத் தட்­டிக்­க­ழிக்க முடி­யாது. உண்­மை­யைக் கண்­ட­றிய முடி­யுமா, முடி­யாதா என்­பது வேறு­கதை. ஆனால் அதற்­கான முயற்­சியை எடுக்­க­வேண்­டி­யது அவ­சி­ய­மா­கும்.

காணா­மல்­போ­னோர் அலு­வ­ல­கம் தொடர்­பான சட்­டம் நிறை­வேற்­றப்­பட்­டுள்­ளது. அந்­தச் சட்­டத்­தி­லுள்ள ஏற்­பா­டு­களை நான் இது­வரை முழு­மை­யாக ஆரா­ய­வில்லை.

எவ்­வா­றி­ருப்­பி­னும் காணா­மற்­போ­னோர் விவ­கா­ரத்­தில் அரசு விரை­வா­கச் செயற்­ப­ட­வேண்­டி­யது அவ­சி­ய­மா­கும். இந்த விவ­கா­ரத்­தில் பன்­னாட்டு நிபு­ணர்­க­ளின் தொழிற்­நுட்ப உத­வி­க­ளைப் பெற்­றுக்­கொள்ள முடி­யும்.

அத்­து­டன் கண்­கா­ணிப்­பா­ளர்­க­ளும் இருக்­க­லாம். எமது ஆணைக்­குழு ஆயி­ரக்­க­ணக்­கான எழுத்­து­மூல முறைப்­பா­டு­க­ளைக் காண­மற்­போ­னோர் தொடர்­பில் பெற்­றுக்­கொண்­டது.

அத்­து­டன் சுமார் 6000 பாதிக்­கப்­பட்ட மக்­களை நாங்­கள் சந்­தித்­துக் கலந்­து­ரை­யா­டி­னோம். அதன்­ பின்­னர் அந்த ஆணைக்­கு­ழு­வா­னது ஒரு விசா­ர­ணைக் ­குழுவை நிய­மித்­தது . அந்த விசா­ர­ணைக்­குழு பாதிக்­கப்­பட்­டோ­ரைச் சந்­தித்து தக­வல்­க­ளைப் பெற்­றுக்­கொண்­டது.

இந்த செயற்­பாடு ஒரு தொடர் நட­வ­டிக்­கை­யாக அமைந்­தது. இவ்­வா­றான நிலை­யில் எமது ஆணைக்­கு­ழு­வின் கால எல்லை முடி­வுக்கு வந்­தது. அத­னால் எமது செயற்­பா­டு­க­ளைத் தொட­ர­மு­டி­யா­மல் போனது.
எனி­னும் ஒரு­சில விட­யங்­களை இங்கு குறிப்­பிட்டே ஆக­வேண்­டும். அதா­வது தமது அன்­புக்­கு­ரி­ய­வர்­கள் காணா­மற்­போன நிலை­யில் கஷ்­டப்­பட்­டுக்­கொண்­டி­ருக்­கும் குடும்­பங்­க­ளுக்கு முத­லில் வாழ்­வா­தா­ரச் செயற்­பா­டு­களை முன்­னெ­டுப்­ப­தற்­காக ஐந்து இலட்­சம் ரூபா பணத்தை வழங்­க­வேண்­டும்.

இந்த விட­யத்­தில் தாம­தம் இருக்­கக்­கூ­டாது.
அத­னூ­டா­கப் பாதிக்­கப்­பட்ட மக்­கள் தமது பொரு­ளா­தா­ரத்தை வலுப்­ப­டுத்த நட­வ­டிக்கை எடுக்க முடி­யும். அதே­போன்று வீடு­கள் இல்­லா­மல் இருக்­கின்ற பாதிக்­கப்­பட்ட மக்­க­ளுக்கு வீடு­க­ளைப் பெற்­றுக்­கொ­டுக்­க­வும் நட­வ­டிக்கை எடுக்­கப்­ப­ட­வேண்­டும்.

காணா­மற்­போ­ன­வர்­க­ளின் உற­வி­னர்­க­ளின் காணி­கள் அப­க­ரிக்­கப்­பட்­டி­ருப்­பின் அவை விரை­வாக மீள­ளிக்­கப்­ப­ட­வேண்­டும். இது தொடர்­பில் அரசு கவ­னம் செலுத்­த­வேண்­டும்-­என்­றார்.

You might also like