கார்டூன் கதை

கார்டூன் கதை! – (உரிமை)

ஒருபுறம் தமிழ் மக்களுக்கான அபிவிருத்திகள் ஏணிப் படி வைத்தது போல் வளர்ச்சியடைகின்றது.

மறுபுறம் உரிமைகள் மறுக்கப்படும் நிலையில் அந்த உரிமைகள் அனைத்தும் பாதாளத்திற்கு திருப்பி விடப்படுகின்றது.

(கார்டூன் – அவந்திக ஆர்டிகல)

Related posts

கார்டூன் கதை – (காெராேனா)

Tharani

கார்டூன் கதை – (இடமாற்றம்)

G. Pragas

கார்டுன் கதை – (அரசியல் அடிப்படைவாதம்)

G. Pragas

Leave a Comment