செய்திகள்

10 தொகுதிகளின் தேர்தல் முடிவு!

7வது தேர்தல் முடிவு – காலி (தொகுதி) #உத்தியோகபூர்வமானது

பெரமுன – 27,535
ஐ.ம.ச – 18,706
தே.ம.ச – 4380

8வது தேர்தல் முடிவு – காலி – ஹபராதுவ (தொகுதி) #உத்தியோகபூர்வமானது

பெரமுன – 42,497
ஐ.ம.ச – 8,628
தே.ம.ச – 2,349

9வது தேர்தல் முடிவு – மாத்தறை (தபால்) #உத்தியோகபூர்வமானது

பெரமுன – 20,275
தே.ம.ச – 3,149
ஐ.ம.ச – 3,078

10வது தேர்தல் முடிவு – காலி – இரத்கமை (தொகுதி) #உத்தியோகபூர்வமானது

பெரமுன – 38,904
ஐ.ம.ச – 8,596
தே.ம.ச – 1,993

11வது தேர்தல் முடிவு – மாத்தறை – தெனியாய (தொகுதி) #உத்தியோகபூர்வமானது

பெரமுன – 51,681
ஐ.ம.ச – 11,619
தே.ம.ச – 4332
12வது தேர்தல் முடிவு – மாத்தறை – ஹக்மன (தொகுதி) #உத்தியோகபூர்வமானது

பெரமுன – 52,245
ஐ.ம.ச – 8,701
தே.ம.ச – 3777

13வது தேர்தல் முடிவு – காலி – கரந்தெனிய (தொகுதி) #உத்தியோகபூர்வமானது

பெரமுன – 39,857
ஐ.ம.ச – 7,511
தே.ம.ச – 1,881

14வது தேர்தல் முடிவு – காலி – எல்பிட்டி (தொகுதி) #உத்தியோகபூர்வமானது

பெரமுன – 45,117
ஐ.ம.ச – 10,464
தே.ம.ச – 2,753

15வது தேர்தல் முடிவு – காலி – அக்கீமன (தொகுதி) #உத்தியோகபூர்வமானது

பெரமுன – 46,093
ஐ.ம.ச – 12,266
தே.ம.ச – 4,550

16வது தேர்தல் முடிவு – மாத்தறை (தொகுதி) #உத்தியோகபூர்வமானது

பெரமுன – 43,260
ஐ.ம.ச – 10,410
தே.ம.ச – 7,730

Related posts

இன நல்லுறவுக்கான தேசிய பொங்கல் விழா!

G. Pragas

சர்வதேசம் தமிழ் மக்களின் அரசியல் பிரச்சினையை தீர்ப்பதற்கும் உதவ வேண்டும்

Tharani

போலிச் செய்தியை வெளியிட்டு இனவாதம் கக்கிய மூன்று பத்திரிகைகள்

G. Pragas