கராத்தே போட்டியில் 20 பதக்கங்கள்!!

யாழ்ப்பாணம் அரியாலை 100 ஆவது சுதேசிய திருநாட் -கொண்டாட்ட விழாவை முன்னிட்டு பிரிட்டிஸ் அக்கடமி ஓவ் சோட்டோக்கான் கராத்தே கழகம் தேசிய ரீதியாக நடத்திய கராத்தே போட்டியில் வடக்கு மாகாணத்திலிருந்து பற்றி சக்குறா சோட்டோக்கான் கரத்தே கழக மாணவர்கள் 7 தங்கப்பதக்கம்,8 வெள்ளிப்பதக்கம் 5 வெண்கலப்பதக்கம் உட்பட் 20 பதக்கங்களைப் பெற்றுள்ளனர்.

You might also like