37 புள்ளிகளால் சம்பியனான உதய சூரியன் அணி !!

வவுனியா வெண்கலச் செட்டிகுளம் பிரதேச செயலகத்தில் பதிவு செய்ப்பட்ட விளையாட்டுக்கழகங்களுக்கு இடையிலான விளையாட்டு விழாவில் மொத்த புள்ளிகள் அடிப்படையில் உதய சூரியன் விளையாட்டுக்கழக அணி 37 புள்ளிகளைப் பெற்று சம்பியன் ஆனாது.

கலைமகள் விளையாட்டுக்கழக அணி 34 புள்ளிகளைப் பெற்று இரண்டாம் இடத்தையும், கண்ணகி விளையாட்டுக்கழக அணி மற்றும் ,ஜீவா விளையாட்டுக்கழக அணி 27 புள்ளிகளைப் பெற்று மூன்றாம் இடத்தையும் பெற்றன.

You might also like