தந்தை உயிரிழந்த இருவாரங்களில் மகளும் உயிரிழப்பு!!

தந்தை உயிரிழந்து 16 ஆம் நாளில் மகளும் உயிரிழந்த சோகச் சம்பவம் ஒன்று யாழ்ப்பாணம் வேலணைப் பகுதியில் நடந்துள்ளது.

You might also like