விசேட தேவையுடைவர்களுக்கு 5000 ரூபா கொடுப்பனவு!!

விசேட தேவைகளைக் கொண்ட நபர்களுக்காக வழங்கப்படும் மாதாந்த கொடுப்பனவு இரண்டாயிரம் ரூபாவால் அதிகரிக்கப்படவுள்ளது.

எதிர்வரும் ஜூலை மாதம் முதலாம் திகதியில் இருந்து அதிகரித்த கொடுப்பனவு வழங்கப்படும்.

2019 ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தின் முன்மொழிவுக்கு அமைவாக புதிதாக பதிவு செய்யப்படும் 40,000 பேர் அடங்கலாக விஷேட தேவைகளைக் கொண்ட 72,000 நபர்களுக்கு ஜுலை மாதம் முதலாம் திகதியில் இருந்து அதிகரிக்கப்பட்ட 5000 ரூபா கொடுப்பனவு வழங்கப்படும்.

இந்த கொடுப்பனவை வழங்குவதற்கான சுற்று நிருபம் ஆரம்ப கைத்தொழில் மற்றும் சமூக ஊக்குவிப்பு அமைச்சுக்கு திறைச்சேரியால் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளது.

You might also like