கால்ப்பந்தாட்டத்தில்- யங்கம்பன்ஸ் அணிக்குக் கிண்ணம்!!

யாழ்ப்பாணம் வடமராட்சி கம்பர் மலை கலா வாணி சனசமூக நிலையத்தின் வைர விழாவை முன்னிட்டு நடத்தப்பட்ட கால்ப்பந்தாட்ட தொடரில் யங்கம்பன்ஸ் விளையாட்டுக் கழக அணி கிண்ணம் வென்றது.

கழக மைதானத்தில் இடம் பெற்ற இறுதியாட்டத்தில் இமையாணன் மத்தி விளையாட்டுக் கழக அணியைஎ திர்த்து யங்கம்பன்ஸ் விளையாட்டுக் கழக மோதியது.

You might also like