ஜிமிக்கி கம்மல் கொட்டன் சாறி !!

புதிய ஜிமிக்கி கம்மல் பான்சி கொட்டன் சாறி தற்போது கடைகளில் விற்பைனை செய்யப்படுகிறது. இதன் விலை இரண்டாயிரத்து 500 ரூபா மட்டுமே.

Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close