கைப்பணியாளர்களுக்கு கருத்தமர்வு!!

மன்னார் மாவட்டத்தில் உள்ள கைப்பணியாளர்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விசேட நிகழ்வு மாவட்டச் செயலகத்தின் ஜெய்க்கா மண்டபத்தில் இன்று இடம் பெற்றது.

தேசிய அருங்கலை பேரவையின் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் கைத்தொழில் பிரதி அமைச்சர் புத்திக பத்திரன கலந்து கொண்டார்.

கருத்தமர்வில் மன்னார் மாவட்டத்தில் உள்ள கைப்பணியாளர்கள், கைத்தொழில், சிறு கைத்தொழில் முயற்சியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

You might also like