பழைய புத்தகத்தில் அழகுசாதனப் பொருள்

புத்தகத்தின் தாள்களை ஒன்றன் மீது ஒன்றாக மடித்து அழகிய பொம்மை ஒன்று செய்து அதனை வீட்டில்  அழகு சாதனப் பொருளாக வைத்துக்கொள்ள முடியும்.

You might also like