அரச கணக்காய்வு சேவைகள் ஆணைக்குழு- கடமைகளைத் தொடங்கியது.

அரச கணக்காய்வு சேவைகள் ஆணைக்குழு இன்று கடமைகளை தொடங்குவதாக அதன் தலைவரான  கணக்காய்வாளர் நாயகம் காமினி விஜயசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.

ஆணைக்குழுவின் அங்கத்தவர்கள் நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய முன்னிலையில் சத்தியப்பிரமாணம்  செய்து கொண்டனர்.

எதிர்காலத்தில் கணக்காய்வாளர் திணைக்களத்திற்கு பதிலாக அரச கணக்காய்வாளர் அலுவலகம் என்ற பெயர்  பயன்படுத்தப்படும்.

ஆணைக்குழுவின் மூலம் முதன்முதலாக கண்டறியப்பட்ட துஷ்பிரயோகங்கள் பற்றி ஆரம்பத்தில் விசாரிக்கப்படும்  என்று விஜயசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close